top of page

NO.

199

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

KEY

    D                   A  

1. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

G                      A      D  

มอบถวายด้วยความยินดี

D                A  

ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู

G                    A    D  

ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี


  D            Em    A               D  

*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย

D                      G  

มอบถวายหมด แด่พระเยซู

A                    D  

พระผู้ช่วยประเสริฐ


    D                  A  

2. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

G                        A        D  

ขอนอบน้อมกราบพระบาทา

D                   A  

ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว

G                     A       D  

ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า

bottom of page