top of page

NO.

404

พระองค์แบกรับไว้

KEY

Intro: E  / G#m  / F#m  / A   (X2)

E  / C#m  / F#m  / A   (X2)

                      A                    E  

1. พระเยซูได้ถ่อมลง เจ็บทุกข์ทน

                    F#m                        E  

เพื่อช่วยฉันให้พ้น หลุดพ้นคำแช่งสาป

                  A                       G#m  

จะมีใครสักกี่คน ยอมตายเพื่อช่วย

         C#m            F#m          B            E  

ได้แม้คนบาปและฉันสุดซาบซึ้งในพระคุณ


                                  A  

***เพราะทรงยอมแบกไว้

                       G#m  

พระองค์แบกรับไว้

C#m                   F#m     B         E  

ทุกข์และโศกโรคภัย ให้ฉันได้มีเสรี

                              A                    G#m  

เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้

          C#m         F#m  

ความบาปลึกในใจ

            B          E  

เพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ


Midtro: E  / C#m  / F#m  / A   (X2)

                           A                  E  

2. ฉันจึงยอมก้มกราบลง ต่อพระองค์

                   F#m                            E  

ด้วยหัวใจสุขล้น หลุดพ้นจากความบาป

                     A                 E  

วางจิตใจฉันถ่อมลง ต่อพระนาม

C#m          F#m      B              E  

พระเยซูผู้นั้นที่ไถ่ฉันพ้นความตาย

bottom of page