top of page

NO.

057

พระเยซูเป็นที่รักของข้า

KEY

E                B              C#m  

1. พระเยซู เป็นที่รักของข้า

                      A           B  

พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์

E                    B  

พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี

C#m                      A            B  

วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า


E                  B              C#m  

** รักพระองค์ มีพระองค์

                             A              B  

แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์

E              B                      C#m  

  พระผู้ช่วย     และทรงเป็นเพื่อน

                                 A             B  

ข้าสรรเสริญ พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

bottom of page