top of page

NO.

429

รักจนถึงที่สุด

KEY

     G                               D  

1. เห็นผู้คนมากมายที่รู้ว่าพระเยซู

       Em                   D   C  

ทรงเป็นมากกว่าคนธรรมดา

       Am            D  

ตาบอดกลับหายดี

                Bm                Em  

โรคที่เคยเป็นพระองค์ทรงรักษา

        Am                        D  

ทรงเห็นคุณค่าของคนทุกคน


     G                                           D  

2. สอนถ้อยคำมากมายด้วยเอาใจใส่

      Em                   D        C  

ทรงเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่

          Am             D  

เปี่ยมด้วยพระปัญญา

                Bm                Em  

หาใครมาเทียบได้กับพระองค์

Am   C            D  

ผู้นี้…   พระเยซู


              Em     D            A  

**น่าเสียดาย....ที่คนเหล่านั้น

            C               D  

ไม่ยอมรับพระองค์ แต่สำหรับฉัน


             G             C  

***จะไม่รัก ได้อย่างไร?

             Am                           D  

เมื่อพระเจ้ายอมทิ้งอำนาจยิ่งใหญ่

       Bm       Em         Am  

สิ่งที่เห็นคือความรัก ที่มากจนถึงที่สุด

G  

ยอมให้องค์พระบุตร

C                                D  

รับสภาพมนุษย์เพื่อช่วยเรา

        G              C  

จะไม่รัก ได้อย่างไร?

              Am                         D  

เมื่อพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขน

       Bm       Em         Am  

สิ่งที่เห็นคือความรัก ที่มากจนถึงที่สุด

G  

รักเรามากที่สุด

C                      D            G  

(รักแม้ต้องยอมหยุด…หายใจ)


      G                                      D  

3. กลั้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อทรงล้างเท้าให้

Em                D           C  

ฉันซาบซึ้งในความถ่อมใจ

 Am                 D  

เปลี่ยนท่าทีข้างใน

                     Bm                Em  

ฉันกลายเป็นคนใหม่โดยพระองค์

Am    C         D  

ผู้นี้…   พระเยซู

bottom of page