NO.

260

เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

KEY

           D             F#m

1. เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

            G              A

ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ

            D        F#m

ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ

           G                      A

ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น

            Bm          F#m  G       D

เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง นมัสการบูชา

              Bm              F#m

ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ

       G                 A

แซ่ซ้องประกาศพระนาม


            D                     F#m

**เยโฮวาห์ยิเรห์พระผู้จัดเตรียม

      Bm                      F#m

เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่

        G                  F#m       Bm

เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

     Em           A

เราถวายคำสาธุการ

       D                      F#m

เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย

        Bm                F#m

เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด

       G                  F#m Bm

เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข

      Em A        D

เรานมัสการ พระองค์