top of page

NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

E                                 E  

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

C#m                               B  

ต้องการพระองค์ข้ามารินน้ำเติมเต็ม

       A                G#m  

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    F#m                      B  

เราร้องเรียกนามพระองค์


E                                  E  

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

C#m                                    B  

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

A                   G#m  

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

    F#m                      B  

เราร้องเรียกนามพระองค์


         E             E         C#m  

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

       A                      B  

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      A                 B                E  

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

bottom of page