NO.

187

เวลาของเอลียาห์

KEY

    A                   D

1. นี่เป็นเวลาของเอลียาห์

       A          E             A

ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า

      A                   D

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ โมเสส

A                 E             A

ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา

        C#m            F#m

และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์

       D                        E

ความกันดาร ความมืดและสงคราม

     A                        D

แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า

        A      E            A

จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า


    E           A                         D

**พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา

                        A

ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า

                      E

เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า

           A                           D

ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์


                          A     E     A

และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา


   A                    D

2.นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล

      A          E        A

กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวิต

      A                   D

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ดาวิด

    A         E               A

รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ

     C#m                F#m

และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา

     D                 E

ประชากรทุกคนทั่วโลกา

     A                       D

แต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้

      A        E            A

ประกาศพระคำของพระเจ้า


          A       G              D   A

***ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เสด็จมา (X7)