top of page

NO.

089

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

KEY

   C                   Am  

1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

        F      G                      C  

อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์

               F     G    Em   Am  

โปรดทรงชำระให้ ใจบริ สุทธิ์

   Bb                 G  

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ


                 F                G  

**แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ

       Em      Am  

อ้อนวอนของเรา

             Dm  

และพระทัยพระองค์

     G             C  

จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

         F        G        Em    Am  

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

             F                  G          C  

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์


            C                  Am  

2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง

         F     G                      C  

อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

              F      G    Em   Am  

โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์

   Bb                  G  

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

bottom of page