top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    B                                      C#m  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             D#m  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      E  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

B                         C#m  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              D#m  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           F#

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    E                               F#

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

B                               E  

พร้อมออกทัพประจัญบาน

E                                B                    F#

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              B                  E  

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    C#m                  F#

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            G#m                   C#

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                E  

จะทรงนําเราไป

               C#m      F#       B  

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      B                                   C#m  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            D#m  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       E  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

bottom of page