NO.

333

แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู

KEY

    Em      D    C       Bm

1. แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู

Em   D         C        Bm

คือรักษาพระธรรมพระองค์

Em    D     C        Bm

และไว้ใจในพระสัญญานั้น

Em    D         C      Bm

ซึ่งพระองค์ตรัสแล้วมั่นคง


     Em     D      C     Bm

*** ผู้ช่วย ผู้ช่วยคือพระเยซู

Em   D   C       Bm

ข้าไว้ใจผู้ทรงปราณี

Em    D      C        Bm

ผู้ช่วย ผู้ช่วย องค์พระเยซู

Em         D         C  Bm

โปรดประทานความเชื่อทวี


     Em    D       C      Bm

2. แสนปรีดาเมื่อเชื่อพระเยซู

Em   D     C     Bm

คือไว้ใจในโลหิตไถ่

Em      D     C      Bm

และวางใจในฤทธิ์โลหิตเลิศ

Em         D      C       Bm

ความบาปผิดจะหลุดง่ายดาย


     Em      D       C      Bm

3. แสนหรรษาเมื่อเชื่อพระเยซู

Em     D     C     Bm

ได้ทิ้งบาปถวายใจกาย

Em D       C       Bm

รับชีวิตจากองค์พระเยซู

Em     D      C    Bm

ได้พักผ่อนใจสุขสบาย


    Em    D    C    Bm

4. ข้ายินดีวางใจพระเยซู

Em      D       C          Bm

พระผู้ช่วยประเสริฐเหลือหลาย

Em    D       C     Bm

ข้าเชื่อว่าพระองค์สถิตอยู่

Em       D       C       Bm

และทรงอยู่ด้วยจนสุดปลาย