top of page

NO.

502

ETERNAL LIFE ยอห์น 3:16

KEY

Intro: C  / Am  / Dm  / G  

                        C            Am  

1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

               Dm                     G  

จนได้ทรงประทาน พระบุตรองค์เดียว

            Em             A  

ของพระองค์เพื่อทุกคน

        Dm              G  

ที่วางใจในพระบุตรนั้น


                C    Am       Dm     G  

**จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

           Em    A          Dm    G  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

            C    Am        Dm     G  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

           Em    A         Dm    G  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

bottom of page