top of page

NO.

226

ผู้เป็น

KEY

       Bb            D#

1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย

       Bb

ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

    Bb               Gm   C                   F  

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

     Bb

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู

     Bb

ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

      C                                   F  

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้


      Bb             D#             Bb

*ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า

       F                   Bb

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา

       C              F  

ทรงนำทางแคบชีวี

       Bb                   D#          Dm  

ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์

        Gm         C   

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร

    Bb      F       Bb

ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ


        Bb                D#

2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า

      Bb

พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่

     Bb                     Gm  

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า

     C                   F  

แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย

    Bb

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า

        Bb

ตามทางชีวาน้อยใหญ่   

      C                        F  

พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย


        Bb          D#

3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน

      Bb

จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ

        Bb            Gm        C           F  

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

       Bb

ทรงเป็นความหวังของผู้หา

       Bb

เมตตาแก่คนทั่วไป

    C                                  F  

ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

+1
bottom of page