top of page

NO.

420

พระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้

KEY

                G#m                 F#

1. เมื่ออยู่กลางทะเลที่น่ากลัว

                 E              F#

คลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไร

              G#m                      F#

หากพระองค์ชวนเราให้ก้าวไป

                  E          F#

ก้าวพ้นจากเรือนี้


              G#m                       F#

2. เราจะเดินไปบนคลื่นและลม

                     E       F#

ด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์

           G#m                   F#

ไม่ต้องกลัวเมื่อใจเชื่อมั่นคง

                   E              F#

พระองค์เปิดหนทางไป

     C#m          D#m        E            F#

*ถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

        C#m         D#m              E       F#

ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย


                     B  

***ป่าวร้องเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่

    F#

ชีวิตประกาศก้องไป

       G#m       F#        E  

จากร้อยพันพระองค์เพิ่มให้เป็นล้าน

                 B  

เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

F#m             B             E  

ไม่ว่าทำสิ่งไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

    C#m             D#m  

ไม่มองชีวิตด้วยตา

         Em                  F#         G#m  

แต่ว่าเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้ทุกสิ่ง


              G#m               F#

3. ไม่เคยมีอะไรที่ยากเกิน

                    E             F#

พระองค์จะเปิดทาง แค่ไว้วางใจ

      G#m                      F#

ให้ชีวิตเป็นพรหลั่งไหลไป

                 E                  F#

ให้คนสรรเสริญพระนาม

+1
bottom of page