top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

KEY

     B                  G#m  

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ

     C#m                      F#

จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน


              E      F#         B  

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้

            E     F#          B  

และทุกคนที่แสวงหาก็พบ

     E      F#        D#m     G#m  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

     C#m     F#                 B  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

+2
bottom of page