NO.

027

ชีวิตคือความหวัง

KEY

         E        A              B           E  

1. ในวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทาง

    C#m        F#         B  

ไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไป

      E             A                B          C#m  

พระเจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกล

     F#                             B  

แค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์


          E         G#m           C#m      G#m  

*เมื่อชีวิตมีปัญหา เมื่อพายุโถมเข้าใส่

          A          G#m         F#m         B  

ความหวังทั้งหัวใจ ขอฝากไว้ที่พระองค์

            E             G#m  

พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง

           C#m         Am  

ให้ต้องเดินอยู่ลำพัง

F#m                B            E  

ชีวิตคือความหวังในพระองค์


        E         A              B         E  

2. ในวันที่สิ้นหนทาง แค่วางภาระลง

     C#m        F#           B  

พระองค์จะดูแลไม่ห่างไกล

        E         A  

กราบทูลได้ทุกๆ อย่าง

     B                E  

พระองค์ทรงเข้าใจ

         C#m      F#        B  

มอบทูลทุกสิ่งไว้ที่พระองค์

+2