top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

KEY

    A                      F#m  

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์

                  D      C#m      E  

พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ

       A                      F#m  

พระเยซู ผู้เป็นความ หวังของใจ

             D        C#m                E  

ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น


            D            E              C#m  

* พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ

      F#m               Bm  

เมื่อเดินในน้ำพระทัย

     E               A              Em    A  

ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป

        D                   E                   C#m  

ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า

  F#m                Bm      E               A  

ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

(ชีวิตที่เหลือข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ)

+2
bottom of page