top of page

NO.

057

พระเยซูเป็นที่รักของข้า

KEY

F#              C#            D#m  

1. พระเยซู เป็นที่รักของข้า

                      B           C#

พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์

F#                  C#

พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี

D#m                      B            C#

วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า


F#                C#            D#m  

** รักพระองค์ มีพระองค์

                             B              C#

แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์

F#            C#                    D#m  

  พระผู้ช่วย     และทรงเป็นเพื่อน

                                 B             C#

ข้าสรรเสริญ พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

+2
bottom of page