NO.

189

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่

KEY

            D  

1. สง่างามเมื่อเราเดินตาม

             G  

พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า

                    D                         A7  

เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

             D  

แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า

                   G  

พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า

        D                    A7    D  

สรรเสริญพระคุณและโมทนา


          D                               A7  

* สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

                                         D  

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

                              D7  

ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง

       G                 Em  

ทั้งที่ราบและภูเขาสูง

      A7                               D  

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า


            D  

2. สง่างามเมื่อมีทุกข์กลับสุข

           G  

เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

        D                                A7  

สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ

       D  

สง่างามเมื่อข้าเดินตาม

                 G  

พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส

        D                           A7   D  

สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

+2