top of page

NO.

096

องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

KEY

    B          E  

1. องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

                   B  

และทรงใหญ่ยิ่ง

   E                   F#                 G#m  

ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์การสรรเสริญ

        B                   C#m     E   F#

เป็นความชื่นบานนิรันดร์


     B              E  

2. ชัย ในพระองค์เราจึงมีชัย

                B  

ตลอดเป็นนิตย์

       E          F#              G#m  

ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร

       B            C#m      E   F#

เรากราบนมัสการ


       B                                        D#m  

*เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์

        E                      C#m  

และอยากจะขอบพระคุณที่

         E           F#

ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่

     B                              D#m  

เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา

           E                    C#m  

เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

E                   F#      B  

เหนือฟ้าและโลกา สืบไป

+2
bottom of page