top of page

NO.

187

เวลาของเอลียาห์

KEY

    B                     E  

1. นี่เป็นเวลาของเอลียาห์

       B            F#             B  

ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า

      B                     E  

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ โมเสส

B                   F#             B  

ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา

        D#m                  G#m  

และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์

          E                          F#

ความกันดาร ความมืดและสงคราม

     B                          E  

แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า

        B        F#            B  

จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า


    F#           B                                 E  

**พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา

                             B  

ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า

                          F#

เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า

           B                                  E  

ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์


                                B     F#   B  

และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา


   B                       E  

2.นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล

       B            F#      B  

กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวิต

        B                     E  

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ดาวิด

    B           F#                B  

รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ

     D#m                        G#m  

และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา

     E                    F#

ประชากรทุกคนทั่วโลกา

       B                          E  

แต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้

        B        F#              B  

ประกาศพระคำของพระเจ้า


        B         A               E     B  

***ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เสด็จมา (X$7)

+2
bottom of page