top of page

NO.

492

ข้าได้มองเห็น

KEY

C                 D              D                   G  

ตาที่มืดบอด ใจที่มืดมิดมองไม่เห็นพระองค์

 C               D                   E  

ข้าได้หลงอยู่ในความบาปที่มากมาย

       C                 D  

แต่แสงที่แรงกล้าจากเบื้องบนนั้น

        D                    G  

ส่องผ่านความมืดมาถึงข้า

      C                     D                G  

หุบเหวที่ลึกสุดพระองค์ก็ทรงค้นพบข้า


                 C         D    Bm           Em  

*ข้าได้มองเห็น หนทาง กลับสู่พระบิดา

       C               D         E  

จากแสงแห่งพระคุณ ยังเบื้องบน

                  C         D  

ในความมืดมิด พระองค์

             Bm                    Em  

ทรงโอบล้อมด้วยความห่วงใย

       C               D  

พระองค์ทรงอุ้มชูข้า

        C                    D  

พระองค์ทรงหวงแหนข้า

                         G  

เป็นบุตรของพระองค์

+3
bottom of page