top of page

NO.

240

จงมีสันติสุข

KEY

E                              E  

1. ยามราตรีที่กลางทุ่งนา

        E                E  

ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา

        A     B    E  

จงมีสันติสุขสืบไป


E                                    E  

2. ชาวสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ

        E                          E  

ทูตสวรรค์ร่วมกล่าวสรรเสริญ

                  A        B     E  

เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด


        G#m    A       B       E  

**พระบาร  มี แด่องค์พระเจ้า

   G#m     A         B     C#m  

ในที่สูง  สุด เป็นนิจนิรันดร์

           A     E     F#m        E  

และให้สันติ สุข จงมีท่ามกลาง

A        E        A       B         E  

มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด


E                          E  

3. ในวันนี้ที่กลางใจเรา

      E                   E  

ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา

       A     B       E  

จงมีสันติ สุข  สืบไป


E                                    E  

4. เชิญเรามาร่วมร้องสรรเสริญ

           E                  E  

กับชาวฟ้าที่ร้องสรรเสริญ

                 A         B      E  

เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

+3
bottom of page