top of page

NO.

130

ทุกสิ่งสรรเสริญ

KEY

    C#          F#           G#

1. ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า

C#           F#       G#

ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง

F#             G#

ฟ้าและจักรวาล


      C#       F#           G#

2. ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ

C#         F#             G#

ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่

       F#               G#

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์


          F#               C#

*ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่

      F#                   C#

ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ

         G                  C#

ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป

     B                   G#

สุดใจมอบแด่พระองค์


      C#            G#            F#          G#

*ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

     C#       G#          F#                G#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

     C#       G#           F#             G#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

    C#        G#          F#                 G#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

+3
bottom of page