top of page

NO.

420

พระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้

KEY

                Bbm                 G#

1. เมื่ออยู่กลางทะเลที่น่ากลัว

                 F#            G#

คลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไร

              Bbm                      G#

หากพระองค์ชวนเราให้ก้าวไป

                  F#        G#

ก้าวพ้นจากเรือนี้


              Bbm                       G#

2. เราจะเดินไปบนคลื่นและลม

                     F#     G#

ด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์

           Bbm                   G#

ไม่ต้องกลัวเมื่อใจเชื่อมั่นคง

                   F#            G#

พระองค์เปิดหนทางไป

     D#m          Fm        F#          G#

*ถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

        D#m         Fm              F#     G#

ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย


                     C#

***ป่าวร้องเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่

    G#

ชีวิตประกาศก้องไป

       Bbm       G#        F#

จากร้อยพันพระองค์เพิ่มให้เป็นล้าน

                 C#

เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

G#m             C#           F#

ไม่ว่าทำสิ่งไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

    D#m             Fm  

ไม่มองชีวิตด้วยตา

         F#m                  G#         Bbm  

แต่ว่าเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้ทุกสิ่ง


              Bbm               G#

3. ไม่เคยมีอะไรที่ยากเกิน

                    F#           G#

พระองค์จะเปิดทาง แค่ไว้วางใจ

      Bbm                      G#

ให้ชีวิตเป็นพรหลั่งไหลไป

                 F#                G#

ให้คนสรรเสริญพระนาม

+3
bottom of page