top of page

NO.

268

รักในพระคุณ

KEY

      F                       F  

1. ความรักยิ่งใหญ่ ความรักประเสริฐ

Gm                     C  

เป็นพระคุณ ประทานให้เรา

F                F  

องค์ผู้ทรงไถ่ องค์ผู้สูงสุด

Gm                          C  

ทรงพลีพระชนม์ บนไม้กางเขน


  Bb                               Am  

*ใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงฤทธิ์

Bb                          Dm     C  

ใครจะรักเรา เท่าพระองค์

     Bb                               Am      Dm  

จะมอบกายและใจ เพื่อทดแทนพระคุณ

         Gm                  C                 F  

แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ จะรักและเชื่อฟังสืบไป

+3
bottom of page