top of page

NO.

251

เรานำเสียงการสรรเสริญ

KEY

     F                           F  

1. เรานำเสียงการสรรเสริญ

          Bb              F  

มายังวิหารของพระองค์

F                            F  

เรานำเสียงการสรรเสริญ

          Bb   C        F  

มายังวิหารของพระองค์


         Bb           F                     C  

* เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา

         F  

แด่พระผู้เป็นเจ้า

       Bb         F  

เราถวายคำสดุดี

                  C              F  

เป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์

+3
bottom of page