top of page

NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

G                                 G  

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

Em                               D  

ต้องการพระองค์ข้ามารินน้ำเติมเต็ม

       C                Bm  

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    Am                      D  

เราร้องเรียกนามพระองค์


G                                  G  

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

Em                                    D  

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

C                   Bm  

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

    Am                      D  

เราร้องเรียกนามพระองค์


         G             G         Em  

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

       C                      D  

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      C                 D                G  

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

+3
bottom of page