top of page

NO.

355

ได้ยินเสียงของพระเจ้า

KEY

        F  

1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า

      Gm      C      F  

เรียกข้า ให้มาเข้าเฝ้า

       F                     Dm  

พระองค์ชำระความบาปหมดเวร

       Gm      C       F  

ด้วยโลหิต จากกางเขน


     F                  Bb

** ขอพระองค์เมตตา

F      Gm       C  

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

F                 Dm  

ขอพระโลหิตจากกางเขน

      Gm      C          F  

ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร


     F  

2. แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป

      Gm         C          F  

พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง

         F                   Dm  

มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด

       Gm      C         F  

โปรดให้  สะอาดผ่องใส

+3
bottom of page