top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

KEY

     C#                Bbm  

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ

     D#m                      G#

จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน


              F#    G#         C#

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้

            F#   G#          C#

และทุกคนที่แสวงหาก็พบ

     F#    G#        Fm     Bbm  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

     D#m     G#                 C#

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

+4
bottom of page