top of page

NO.

018

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

KEY

    B                     B  

1. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

               B         B  

เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย

    B                G#m  

จงเข้าไปในพระวิหาร

         C#m           F#

และนมัสการพระองค์

B                       B  

พระ...องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง

          D#m          G#m  

ขึ้นด้วยฝี พระ หัตถ์

      C#m  

พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่

                   F#

สมควรสรรเสริญ


             E           B  

***ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า

             E                      B  

ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์

            E                          C#m        F#

ยกย่องความยิ่งใหญ่  ของพระองค์ร่วมกัน

              E              B  

ร้องเพลงและเต้นรำถวาย

         E                        B  

สรรเสริญพระนามเกรียงไกร

         E               F#                   B  

ทุก ๆ สิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

+4
bottom of page