top of page

NO.

440

ถวายกายใจ

KEY

E               B        A    B              E  

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ

E               B        A   B                E  

เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์

E               B           A    B           E  

พระองค์จะนํา ทุกอย่าง นับจากวันนี้

E         B      A    B               E  

หัวใจที่มีทั้งหมด เป็นของพระองค์


        A                             G#m  

***ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง

F#m       B           E  

เป็นเจ้าของตลอดไป

A                               G#m              C#

ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย

F#m      B          E         C#m  

ให้พระองค์หมดทั้งใจ

F#m       B              E  

(ให้เป็นไปตามพระองค์)

+4
bottom of page