top of page

NO.

272

ทรงเป็นความหวังใจ

KEY

         B  

1.โลกอาจดับสูญ พระองค์ดำรง

       G#m  

ยามเผชิญความทุกข์ทน

                                    F#

พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย

                    E                    B  

องค์พระเจ้าผู้ทรง มั่นคงนิจนิรันดร์


          B  

2.ทรงครองบัลลังก์ เป็นแสงแห่งความหวัง

        G#m  

ใจข้าอาจพลาดพลั้ง

                                   F#

พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย

                    E                     B  

องค์พระเจ้าผู้ทรง มั่นคงนิจนิรันดร์


                 G#m  

*ยามตื่นข้าสรรเสริญ

                 E  

ยามเย็นข้าสรรเสริญ

                B                            F#

ยามสุขข้าสรรเสริญ ยามโศกยังสรรเสริญ

           G#m                      E  

ข้ายังคงร้องเพลง ข้ายังคงเต้นรำ


                F#

ในความ อยุติธรรม ข้าจะป่าวร้องว่า


           B  

** ทรงเป็นความหวังใจ

      G#m                      F#

คือความหวังของทุกหัวใจ

                         E  

ความรักของพระองค์

                 B  

มั่นคงนิจนิรันดร์


                   B  

****(ใน) ยามมืดมิด ยามมีชัย

       B  

วิญญาณข้าร้อง

          G#m  

ถึงพระเมตตา และความรัก

                       F#

ข้าขอถวายสรรเสริญ

                     E                     B  

 องค์พระเจ้าผู้ทรง มั่นคงนิจนิรันดร์

+4
bottom of page