top of page

NO.

058

พระสิริ

KEY

E           F#       B  

1.พระผู้ทรงสร้างโลกา

E             F#            B  

ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย

E                F#          G#m  

รวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้

C#m                       F#

รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน


E              F#       B  

2.ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย

E              F#         B  

ฤทธาแห่งองค์จอมราชา

E               F#               B   F# G#m  

ขอเจิมวิญญาณ โปรดเถิดขอเจิมข้า

C#m                        F#

ให้เป็นเวลาของพระองค์


        B             F#        G#m  

*พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

              C#m            B        F#

และหลั่งไหลเป็นพระพรถึงชนนานา

           B                F#            G#m  

ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา

             E             F#        B  

เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์


E          F#       B  

3.จอมราชาแห่งโลกา

E            F#           B  

ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น

E               F#              G#m  

เป็นการประทานมาตามพระสัญญา

C#m                     F#

พระกายในความมีชัย


E                    F#               B  

4.ขอทรงโปรดปรานและทรงสัมผัส

E          F#             B  

ให้กำลังใหม่ในพระองค์

E              F#                  B   F# G#m  

บินขึ้นด้วยปีกจากความระโหยโรยแรง

C#m                         F#

ร่วมกายร่วมใจในสงคราม


A                 E    B  

**พระคริสต์เสด็จมา

A        E          B  

เป็นไปตามพระทัย

A        E               B  

เราทั้งหลายจะได้เห็น

A        E       F#

พระสิริแห่งบุตรา

+4
bottom of page