NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

E               B                 C#m  

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

     A                   E  

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                    B                 C#m  

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     A                    E               B  

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       E       B      C#m        A  

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    E        B          C#m           A  

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

                  E       B  

มอบให้พระองค์

                  C#m      A  

มอบให้พระองค์


E                 B              C#m  

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

            A  

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

+4