top of page

NO.

445

อยู่บนกางเขน

KEY

     G#m              F#          E          B  

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน

G#m               C#                C#m      F#

ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า

G#m                   F#                   E       B  

บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้

G#m               C#      E        F#    B  

ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง


                    E       F#    D#m          G#m  

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา

              E         F# D#m             G#m  

จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา

                 E           F#

ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด

               B  

อยู่บนกางเขนพระองค์

E                      F#          C#m      B  

แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์


          B  

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา

                G#m  

เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง

E  

ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ

              F#

พระองค์รับเอาไว้

      E     F#         B  

ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่

+4
bottom of page