top of page

NO.

322

โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

KEY

B         E                 F#     E   F#

1. โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

B      E                   F#         E   F#

โอ ข้ารักจึงร้องเพลงสรรเสริญ

B       E          F#      E   F#

พระเยซูทรงอยู่ภายใน

B     E                          F#      E   F#

ข้ายินดีพระองค์ทรงช่วยให้รอด


B              E              F# E    F#  B  

**ลงจากสวรรค์สู่โลกา สำ แดง หน ทาง

          E           F#     E     F#   B  

จากโลกา สู่กางเขน ชำระ ความ บาป

           E          F#           D#m        G#m  

จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์

         E        F#   B  

โอ ข้ายกพระนาม สูง สุด

+4
bottom of page