top of page

NO.

577

ไม่มีอะไร

KEY

    A      E    B       C#m  

1. ในทุกวันที่ข้ามีชีวิตอยู่

A        E          B  

ทุกๆนาทีทุกลมหายใจ

A                  E     B       C#m  

เป็นของพระองค์ผู้ทรงให้ชีวิตข้า

         A                          B  

เพราะข้าเป็นบุตรของพระองค์


      A     E         B         C#m  

2. ทุกค่ำคืนพระองค์เฝ้าพิทักษ์ข้า

A          E            B  

ข้าพักสบายอยู่ในพระทรวง

A            E        B               C#m  

ซาบซึ้งในใจเป็นบุตรพระเจ้ายิ่งใหญ่

     A                  B  

ข้าขอมอบถวายชีวี


                  A     E   B         C#m  

***ไม่มีอะไรจะพรากข้าจากพระองค์

A        E   B     C#m  

รักพระเจ้ายึดข้าไว้

            A      E    B     C#m  

ไม่มีอะไรมาพรากรักที่ซื่อตรง

A                     B          A  / E  / B  / C#m  

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป

+4
bottom of page