top of page

NO.

471

ไม่รักไม่รู้จัก

KEY

Bm             E                   A             F#m  

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน

Bm                 E                 A    F#m  

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

Bm             E          A              F#m  

และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า

      Bm   E  

และรู้จักพระเจ้า


      A    F#m      Bm     E  

**ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

         C#m    F#m   Bm      E  

เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

    A   F#m       Bm     E  

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

              C#m   F#m   Bm   E         A  

เพราะว่าพระเจ้า.... ทรงเป็นความรัก

A                  F#m   Bm             E  

***1 ยอห์น บทที่ 4… ข้อ 7 และข้อ 8

+4
bottom of page