NO.

315

กางเขนคือชีวิต

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์
ทรงประทาน ให้ข้ามีชีวิตใหม่
พระโลหิตชำระภายใน
ความรักฟื้นฟูหัวใจ
สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง
เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง
จิตวิญญาณข้าขอจำนน
ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว
พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า

***กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์
ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์
ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์
แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า