NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

    G           C             G        C

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

G                    C      G       D

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Em

พระโลหิตชำระภายใน

       C         Bm

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Am                                D

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    G                     C

2. พระองค์เป็นความหวัง

      G       C

ที่ข้าพึ่งพิง

   G                     C  

เพราะพระองค์ทรงช่วย

          G        D

เยียวยาทุกสิ่ง

Em

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      C              Bm

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Am                           D     D7

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                    G                 D

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

               Em          D

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                  C               Bm

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                       Am

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

            D             G

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า