top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี
เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ
แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร
กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

bottom of page