top of page

NO.

416

ขอทรงครอบครอง

1. ทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกชนชาติ
ทรงมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์
ทรงบัญชาคืนวันไปตามพระทัย

2. พระเมตตาอยู่เหนือชีวิตข้า
พระองค์เป็นศิลาที่ข้าหวัง
พระองค์เป็นกำลังที่ข้ารอคอย

***พระเยซูขอทรงครอบครอง
ข้าร่ำร้องพระนามพระองค์
โปรดทรงเมตตาให้ข้าได้เห็น
พระสิริเต็มแผ่นฟ้า ทั่วแผ่นดิน

bottom of page