NO.

483

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

1: ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา
ให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร
ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่
ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน
โมทนาพระคุณพระเยซู
ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย
ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง
คือพระองค์ผู้รักมากมาย

2: ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย
เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย
ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป
ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย
พระเยซูทรงติดตามหาข้า
เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์
พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่
ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์

3: ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู
เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่
ขอให้พระคุณที่ทรงเมตตา
ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย
พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป
แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ
ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว
กับพระองค์จนชีพวางวาย

4: พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ
เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย
ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย
ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย
ขอเอ็นดูข้าขอเอ็นดูข้า
พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้
ขอเมตตาข้าขอเมตตาข้า
พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้