top of page

NO.

483

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

KEY

               D                   A  

1: ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

        G                    D  

ให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร

           D           A  

ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่

             G                   D  

ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน

        D                  Bm  

โมทนาพระคุณพระเยซู

            G                D  

ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย

         D             A  

ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง

          G      A        D  

คือพระองค์ผู้รักมากมาย


          D                  A  

2: ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย

          G             D  

เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย

             D             A  

ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป

           G                 D  

ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย

         D                  Bm  

พระเยซูทรงติดตามหาข้า

        G                    D  

เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์

              D                A  

พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่

           G      A   D  

ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์


              D                     A  

3: ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู

                 G             D  

เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่

         D                  A  

ขอให้พระคุณที่ทรงเมตตา

            G              D  

ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย

              D           Bm  

พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป

         G               D  

แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ

         D          Bm  

ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว

           G         A       D  

กับพระองค์จนชีพวางวาย


           D                      A  

4: พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ

.            G                    D  

เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย

          D                A  

ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย

.         G               D  

ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย

          D              Bm  

ขอเอ็นดูข้าขอเอ็นดูข้า

              G                  D  

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

        D                     A  

ขอเมตตาข้าขอเมตตาข้า

             G        A         D  

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้ 

bottom of page