top of page

NO.

483

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

KEY

               D#                 Bb

1: ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

        G#                  D#

ให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร

           D#         Bb

ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่

             G#                 D#

ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน

        D#                Cm  

โมทนาพระคุณพระเยซู

            G#              D#

ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย

         D#           Bb

ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง

          G#    Bb      D#

คือพระองค์ผู้รักมากมาย


          D#                Bb

2: ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย

          G#           D#

เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย

             D#           Bb

ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป

           G#               D#

ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย

         D#                Cm  

พระเยซูทรงติดตามหาข้า

        G#                  D#

เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์

              D#              Bb

พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่

           G#    Bb D#

ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์


              D#                   Bb

3: ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู

                 G#           D#

เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่

         D#                Bb

ขอให้พระคุณที่ทรงเมตตา

            G#            D#

ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย

              D#         Cm  

พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป

         G#             D#

แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ

         D#        Cm  

ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว

           G#       Bb     D#

กับพระองค์จนชีพวางวาย


           D#                    Bb

4: พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ

.            G#                  D#

เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย

          D#              Bb

ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย

.         G#             D#

ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย

          D#            Cm  

ขอเอ็นดูข้าขอเอ็นดูข้า

              G#                D#

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

        D#                   Bb

ขอเมตตาข้าขอเมตตาข้า

             G#      Bb       D#

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้ 

+1
bottom of page