top of page

NO.

289

ข้าขอมอบหมดดวงใจ

1. ชีวิตข้านั้นต้องการ เทิดทูนพระองค์
พระเจ้าใจข้ารัก นมัสการ
ทุกๆสิ่งที่ข้ามี ถวายพระเกียรติ
ข้าเลือกจะยกย่องเพียงพระองค์

***ข้าขอมอบหมดดวงใจ
หมดสิ้นจิตวิญญาณ
ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
ลมหายใจที่ข้ามี ทุกนาทีที่ดำรง
ทรงมีหนทางแก่ข้า

bottom of page