top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น
ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย
ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย
เพราะทรงนำข้าไป

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์
ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์
จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป
ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์
ข้าจะเดินในทางพระองค์
จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน
เดินตามพระเยซู

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์
ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้
ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา
ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

bottom of page