top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Em                 C                G  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     D                   Em  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Em         C                    G                D  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        D7  

เพราะทรงนำข้าไป


  Em  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

C  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

G                                      D  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Em   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

C  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

G  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

D  

เดินตามพระเยซู


Em                 C                     G  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       D  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Em           C                     G  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                D                      D7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

bottom of page