NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

D#m                 B                F#

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     C#                 D#m  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

D#m         B                    F#              C#

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        C#7

เพราะทรงนำข้าไป


  D#m  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

B  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

F#                                    C#

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

D#m   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

B  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

F#

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

C#

เดินตามพระเยซู


D#m                 B                     F#

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       C#

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

D#m           B                     F#

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                C#                    C#7

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

-1