top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Dm                 Bb              F  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     C                   Dm  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Dm         Bb                  F                C  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        C7  

เพราะทรงนำข้าไป


  Dm  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

Bb

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

F                                      C  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Dm   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

Bb

ข้าจะเดินในทางพระองค์

F  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

C  

เดินตามพระเยซู


Dm                 Bb                   F  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       C  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Dm           Bb                   F  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                C                      C7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

-2
bottom of page